Array
(
)

Automatyzacja sprzedaży w sklepach „Ewrika”

Automatyzacja sprzedaży w sklepach „Ewrika”

Automatyzacja sprzedaży w sklepach Ewrika na podstawie oprogramowania w chmurze do zarządzania zapasami ABM Inventory umożliwiła zmniejszenie nadwyżek towarowych o 50% i dwukrotne zmniejszenie czasu trwania cyklu rotacji zapasów. Po zakończeniu projektu rozpatrzmy, jakie zadania zostały zrealizowane i jakie narzędzia pozwoliły zoptymalizować zarządzanie siecią handlową.

Informacje o sklepach Ewrika

Sieć sklepów elektroniki i urządzeń  AGD „EWRIKA” działa od 2000 roku. Obecnie sieć handlowa składa się z centrum dystrybucyjnego (CD) i 12 sklepów w formacie mini, middle i super, rozmieszczonych w 7 miastach. Sieć stale zwiększa swoją obecność na rynku. W 2005 r. powstał dział sprzedaży korporacyjnej, który oferuje swoim klientom pełny zakres usług: dobór towarów przez specjalistów firmy, dostawę i obsługę serwisową.

W ofercie asortymentowej sieci znajduje się ponad 15 tysięcy produktów znanych światowych marek. Asortyment podzielony jest na 8 dużych kategorii:

 • AGD
 • Drobny sprzęt AGD
 • Laptopy, komputery
 • Telewizory, sprzęt audio-wideo
 • Telefony, faksy
 • Kamery foto, wideo
 • Gry, konsole
 • Akcesoria samochodowe

Firma kupuje towary bezpośrednio od najlepszych producentów certyfikowanej elektroniki i sprzętu gospodarstwa domowego, idąc w nogę z innowacjami w sferze wysokich technologii i stale poszerzając asortyment o nowe produkty. W ofercie asortymentowej znajduje się ponad 15 tysięcy produktów. Istnieje możliwość dokonywania zakupów w sklepie internetowym.

Automatyzacja sprzedaży w sklepach sieci Ewrika. Przesłanki projektu

Automatyzacja sprzedaży w sklepach sieci Ewrika była przeprowadzana etapowo. Przede wszystkim została  rozwiązana kwestia prowadzenia ewidencji towarów. W trakcie rozwoju sieci handlowej przez kierownictwo firmy została podjęta decyzja o usprawnieniu procesu zarządzania zapasami towarowymi i poprawie efektywności działalności operacyjnej. Na etapie badań przedprojektowych zarządzanie zapasami w firmie było dokonywane w sposób zdecentralizowany. To powodowało następujące problemy:

 1. Zamówienia dla sieci były tworzone ręcznie w Excelu przez menedżerów magazynu centralnego, a także w systemie ewidencyjnym (1C) przez supervisorów sklepów. Jakość i terminowość zamówień zależały od kwalifikacji menedżerów sklepów i od ilości ciążących na nich obowiązków;
 2. Menedżerowie nie mogli widzieć sytuacji dotyczącej zapasów sieci na ogół. Sklep, który wysłał zamówienie wcześniej niż inne, dostawał towar, inne sklepy mogły nie otrzymać zamówionego towaru z powodu jego wyczerpania. W związku z tym menedżerowie często zamawiali o dużo więcej towarów, niż realnie potrzebował sklep. To skutkowało pojawieniem się dużych nadwyżek towarowych w jednych sklepach i utraconej sprzedaży w innych;
 3. Nieprawidłowa organizacja dostaw towarów z magazynu centralnego powodowała powstawanie w sieci kosztów związanych z przemieszczaniem towarów pomiędzy sklepami. Magazyn centralny wysyłał towary zgodnie z zamówieniami, nie rozdzielając partie między sklepami;
 4. Zarządzanie produktami alternatywnymi i substytutami odbywało się w trybie ręcznym. Menedżerowie zmuszeni byli poświęcać temu dużo czasu, który można było wykorzystać na zarządzanie asortymentem i analitykę.

Wobec tego menedżerowie, do których obowiązków należało zaopatrzenie magazynu centralnego w towary, również nie byli w stanie poprawnie obliczyć poziom zapasów, który należy utrzymywać w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sieci. Co więcej, ten rodzaj handlu charakteryzuje się szybkim starzeniem się zapasów, a także ich wysokim kosztem, dlatego bardzo ważne jest kontrolowanie zarządzania nie tylko poziomem zapasów, lecz także asortymentem. Menedżerom brakowało na to czasu.

Z powodów opisanych powyżej kierownictwo firmy stanęło przed problemem optymalizacji procesów zarządzania zapasami.

Automatyzacja sprzedaży w sklepie. Przyczyny wyboru ABM Inventory do zarządzania zapasami

Po badaniu rynku produktów do automatyzacji sprzedaży w sklepie i optymalizacji zarządzania zapasami firma Ewrika podjęła decyzję o wybór  rozwiązania w chmurze ABM Inventory ze względu na następujące jego zalety:

 • Logika systemu zbudowana jest na podstawie teorii ograniczeń, zgodnie z którą zarządzanie zapasami musi być oparte na popycie, a nie na prognozie. Pozwala to utrzymywanie optymalnego poziomu zapasów, a co za tym idzie, minimalizację utraconej sprzedaży i zapasów zalegających;
 • System łączy w sobie jakość i szeroką funkcjonalność z rozsądną ceną. Jest to rozwiązanie w chmurze, a więc do jego wdrożenia niewymagany jest zakup oprogramowania i dodatkowego sprzętu. Warunkiem korzystania z systemu jest comiesięczne wnoszenie opłaty za dzierżawę programu;
 • Szkolenia w zakresie korzystania z programu składające się z kilku etapów i stałe wsparcie użytkownika, w tym po wdrożeniu systemu;
 • System raportowania pozwala kontrolować kluczowe wskaźniki firmy, takie jak wskaźnik rotacji zapasów, utracona sprzedaż, nadwyżki towarowe, a także dokonywać różnego rodzaju analiz w przekroju grup towarowych i poszczególnych pozycji asortymentowych, dostawców, kategorii, a także w innych przekrojach, obliczać marżę i utracone korzyści oraz środki zamrożone w zalegających towarach.

Jak przebiegała automatyzacja sprzedaży i optymalizacja zarządzania zapasami w sklepach

Celem automatyzacji sprzedaży w sklepie i optymalizacji zapasów towarowych jest poprawa wskaźników efektywności i wydajności sieci. Przed uruchomieniem projektu zostały wytyczone następujące cele:

 • Zmniejszenie poziomu nadwyżek towarowych i utraconej sprzedaży sieci;
 • Zmniejszenie czasu trwania cyklu rotacji zapasów;
 • Przejście do scentralizowanego systemu zarządzania zapasami;
 • Automatyzacja procesu generowania zamówień i optymalizacja pracy działu zakupów.

Uruchomienie projektu dokonywane było w 2 etapach:

Etap 1. Omówienie wewnętrznych procesów biznesowych firmy w celu określenia zadań związanych z przygotowaniem do wdrożenia programu. Uzgodnienie i realizacja specyfikacji technicznej dotyczącej organizacji wymiany danych między systemem ewidencyjnym spółki a systemem ABM Inventory.

Etap 2. Podłączenie sklepów w przekroju kategorii towarów. Cały asortyment został podłączony do systemu zamówień automatycznych w ciągu 4 dni. Następnie w ciągu 3 dni został podłączony magazyn centralny w przekroju dostawców. Obecnie za pomocą systemu dokonywane jest zarządzanie 28,5 tysiącami aktualnych pozycji asortymentowych we wszystkich punktach magazynowania.

Na wszystkich etapach procesu wdrażania przeprowadzane były szkolenia dla użytkowników:

 1. Warsztaty szkoleniowe na temat metodologii zarządzania zapasami wg. TOC.
 2. Szkolenie w zakresie pracy z programem, jego algorytmów i konfiguracji.
 3. Szkolenie w zakresie pracy z systemem raportowania.

Przed uruchomieniem projektu kierownictwo firmy wyznaczyło, jako osoby odpowiedzialni za zarządzanie zapasami w sklepie pracowników biura centralnego, którzy zajmowali się zamawianiem towarów od dostawców zewnętrznych dla magazynu centralnego. Zostały opracowane harmonogramy zamówień i dostaw, na podstawie których system ustala, kiedy, dla jakiego magazynu, od jakiego dostawcy i jaki towar należy zamówić. W trakcie realizacji projektu została ustalona minimalna wartość zamówienia u dostawcy i częstotliwość zamówień na towary z magazynu centralnego, a także, na życzenie klienta, zostało ponownie skonfigurowane wyeksportowanie danych, ponieważ została podjęta decyzja o prowadzeniu macierzy asortymentowej w systemie ABM Inventory.

Na podstawie załadowanej do systemu historii przepływu towarów na początkowym etapie podłączenia zostały automatycznie obliczone bufory – docelowe poziomy zapasów – dla każdej pozycji asortymentowej w każdym sklepie. Menedżerowie sprawdzili pierwsze zamówienia i wprowadzili zmiany. Na ogół, po 1-2 cyklach uzupełnienia system skorygował bufory zgodnie z faktyczną konsumpcją towarów. W ten sposób funkcjonuje algorytm Dynamicznego zarządzania buforami (DBM)

Rys. 1. Dynamiczne zarządzanie buforem

System także zawiera dane dotyczące atrakcyjności półki i ekspozycji paletowej towarów (szare pole na wykresie), co pozwala systemowi utrzymywać zapasy, niezbędne do sprzedaży i ekspozycji.

W ciągu pierwszego tygodnia podłączania sklepów zostały zorganizowane prace z substytutami, co pozwoliło rozwiązać 2 problemy:

 1. W kolejności pierwszeństwa wyeliminować z sieci towary, należące do jednej rodziny alternatywnej. W zamian tych towarów zostały wprowadzone nowe towary;
 2. Zautomatyzować proces tworzenia zamówień na towary, należące do jednej rodziny alternatywnej, z uwzględnieniem reszt towarów z całej rodziny, aby uniknąć konieczności przeładunku.

Do zarządzania zapasami magazynu centralnego służy algorytm DFO (demand focused order; Rys. 2), który działa na podstawie o zapotrzebowanie wszystkich sklepów, a także o harmonogramy dostaw sklepów i magazynu centralnego. System oblicza ilość pozycji asortymentowych, które należy zamówić u dostawcy, aby zaopatrzyć w towary każdy ze sklepów do momentu dostawy kolejnej partii towaru do magazynu centralnego i nie dopuścić pojawienia się nadwyżek lub niedoborów towarów. Na harmonogramie dostaw towarów, wykonanym przy użyciu algorytmu DFO (Rys. 2), codziennie odzwierciedlane są informacje o resztach towarów i zapotrzebowaniu sklepów i magazynu centralnego na towary:

Rys. 2. Harmonogram dostaw towarów z algorytmem DFO

W obu algorytmach przewidziane jest wykorzystanie funkcjonału okresów, który umożliwia ustawienie warunków automatycznej zmiany bufora zapasów pod promocję lub w związku z wahaniami sezonowymi. Zgodnie z ustawionym współczynnikiem system samodzielnie zmienia bufor, a następnie przywraca jego poprzednią wartość.

W trakcie realizacji projektu „Ewrika” otworzyła 4 kolejne sklepy. W przyszłości planowane jest podłączenie kolejnego magazynu centralnego w związku z rozszerzeniem działalności.

Po podłączeniu do systemu dla klienta został skonfigurowany blok analizy. Poniżej znajdują się raporty, z których korzysta firma.

Order fulfillment accuracy” Raport zawiera informacje o dokładności realizacji zamówień przez dostawców w wybranym okresie (7, 31, 45 lub 60 dni). Przedstawia ilość towarów zaproponowaną przez system, wysłaną do dostawcy, otrzymaną od dostawcy, a także różnicę w ujęciu naturalnym, pieniężnym (w cenach zakupu), marżowym i procentowym.

„OUT mover” Raport informuje, na jakim etapie wycofania z asortymentu sieci znajdują się towary oraz przedstawia historię towarów, których reszty zostały wycofane ze wszystkich miejsc magazynowania.

„Overstocks OUT mover” Raport zawiera informacje o nadwyżkach zapasów dla każdego towaru wycofywanego z asortymentu wraz z dynamiką zapasów z ostatnich 6 tygodni.

Raport „Tygodniowa dynamika zapasów” umożliwia śledzenie dynamiki zmian zapasów lub grup towarów względem siebie w całej firmie, lub przy użyciu innych danych (magazyn, menedżer, dostawca i in.) wg. wskaźników: przeciętny stan zapasów, sprzedaż, średnie nadwyżki towarowe, utracona sprzedaż, wskaźnik rotacji zapasów:

Raporty „Średnie nadwyżki towarowe w okresie ubiegłego i 4 poprzednich tygodni” i „Utracona sprzedaż w okresie ubiegłego i poprzedniego tygodnia” odzwierciedlają dynamikę zmian nadwyżek / utraconej sprzedaży w cenach zakupu w ciągu ostatnich 5 tygodni dla każdej jednostki magazynowej (SKU) w przekroju wybranej kategorii (dostawca, menedżer, grupa i in.). Dla wygody zastosowano schemat kolorowy: kolor czerwony – wzrost poziomu nadwyżek towarowych, zielony – spadek, niebieski – bez zmian.

Jedną z interesujących i przydatnych do analizy opcji jest odzwierciedlenie sprzedaży i przeciętnego stanu zapasów wg. grup towarów w celu zidentyfikowania towarów słabo rotujących, na które warto przede wszystkim zwrócić uwagę:

 • Jakie grupy towarów wygenerowały największą / najmniejszą sprzedaż?
 • Jakie grupy towarów wygenerowały najwyższą / najniższą marżę?
 • Jakie grupy towarów wykazują najwyższy / najniższy poziom utraconej sprzedaży?
 • Jakie grupy towarów charakteryzują się najkrótszym / najdłuższym cyklem obrotów w dniach?
 • Stosunek średnich zapasów grup towarów
 • Stosunek średnich nadwyżek grup towarów.

Jakie są efekty automatyzacji sprzedaży w sklepach Ewrika?

 • Przejście do scentralizowanego systemu zarządzania zapasami.
 • Automatyzacja procesu tworzenia zamówień z uwzględnieniem wahań sezonowych, obecności substytutów, reszt towarów na magazynie centralnym. W efekcie – zwolnienie czasu, który menedżerowie mogą wykorzystać do zarządzania asortymentem.
 • Zmniejszenie liczby wewnętrznych przemieszczeń pomiędzy sklepami, spowodowanych nieprawidłowym rozmieszczeniem reszt towarów w sieci.
 • Zmniejszenie nadwyżek o 1,5 razy.
 • Dwukrotne zmniejszenie czasu trwania cyklu rotacji zapasów.
 • Rozbudowa sieci z 8 do 12 sklepów.
 • Możliwość szybkiego reagowania na ryzyka i przeprowadzania różnych analiz.

Automatyzacja sprzedaży w sklepie razem z ekspertami ABM Cloud

Planujecie automatyzację sprzedaży w sklepie? Chcielibyście, aby proces automatyzacji przebiegał płynnie i szybko? Zapraszamy do kontaktu!

Dowiedzieć się czas i koszt wdrożenia

по теме: